REGULAMIN

Każdy Klient AVECON zobowiązany jest:

 1. Do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu.

 2. Członkiem Klubu może zostać osoba która ukończyła 18 lat, która w podpisanym regulaminie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.

 3. Osoba która ukończyła 16 lat pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego Opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć tylko pod bezpośrednią opieką rodzica.

 4. Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby, które posiadają kartę członkowską i aktualny abonament lub które wykupiły wejście jednorazowe.

 5. Karta członkowska upoważnia do wejścia do klubu wyłącznie osobę wskazaną na tej karcie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą członkowską. Karta członkowska, którą legitymuje się osoba do tego nie upoważniona, może zostać zatrzymana przez pracownika Klubu.

 6. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu lub jednorazowego wejścia Klient otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z klubu, klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy klientów przechowywane w szafkach i rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu, klienci korzystają z usług klubu na własną odpowiedzialność.

 7. Za zgubienie kluczyka do szafki lub karty członkowskiej obowiązuje opłata w wysokości 30 zł.

 8. Z ważnych przyczyn Klub ma prawo odmówić członkostwa, lub w szczególnych sytuacjach związanych z rażącym nieprzestrzeganiem regulaminu wycofać je.

 9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych.

 10. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminu i poleceń instruktora.

 11. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak: wentylacji, sprzętu audio.

 12. Nosić ubiór i obuwie sportowe zamienne (różne od tego w którym dana osoba przyszła do klubu).

 13. Nie wnosić szklanych i otwartych naczyń z napojami na teren klubu.

 14. Do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych uczestników, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia klubu, jak również zniszczenia pomieszczeń klubu.

 15. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych AVECON.

 16. W przypadku złego samopoczucia, jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego – należy o tym poinformować obsługę klubu i instruktora.

 17. Obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.

 18. Zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu klubu) przed przystąpieniem do jego używania.

 19. Odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego.

 20. Opuszczenia siłowni nie później niż 15 minut przed zamknięciem Klubu.

 21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą.

 22. Podczas ćwiczeń na leżąco czy siedząco należy używać ręcznika.

 23. Instruktor prowadzący trening indywidualny nie jest dostępny dla pozostałych klientów.

 24. Trening indywidualny mogą prowadzić tylko instruktorzy Klubu. Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych przez osoby obce, nie będące instruktorami fitness klubu AVECON.

 25. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 26. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu mogą być składane pisemnie w recepcji klubu. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.